Konkurs na Indywidualność Jazzową roku 2019 – materiały i regulamin

Strefa Kultury Wrocław oraz Międzynarodowa Fundacja „Jazz nad Odrą” zapraszają do udziału w najbardziej prestiżowym i najstarszym w Polsce konkursie jazzowym na INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ roku 2019.

 1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział muzycy instrumentaliści i wokaliści, którzy do 30 kwietnia 2019r. nie przekroczyli wieku 35 lat. W konkursie nie uczestniczą laureaci Grand Prix Jazzu nad Odrą w latach poprzednich. Dotyczy to również poszczególnych członków zespołu-laureata tej nagrody, w tym występujących w ramach zgłoszenia do Konkursu w ramach 55. Jaz nad Odrą jako członkowie innego zespołu.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przedstawienie do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną Festiwalu 20–30 minutowego materiału muzycznego na CD (inne nośniki nie będą kwalifikowane), w tym wybranej przez Uczestnika interpretacji znanego standardu jazzowego; przy czym Uczestnik nie ma obowiązku wykonania standardu jazzowego w ramach repertuaru wykonywanego podczas Finału Konkursu. Do nagrania należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia, zgodnie z udostępnionym przez Organizatora wzorem.
 3. Prosimy również o zdjęcia wraz z notką biograficzną (w wersji elektronicznej).
 4. W składzie zespołu zakwalifikowanego do finału konkursu może nastąpić zamiana tylko jednego z muzyków w porównaniu ze składem przedstawionym w zgłoszeniu i na nagraniu. W przypadku zakwalifikowanego solisty – skład sekcji towarzyszącej jest dowolny, jednak liczba muzyków biorących udział w występie w ramach Finału Konkursu nie może przekraczać liczby muzyków podanych w zgłoszeniu.
 5. Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2019r.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wybierze 6 (8) najciekawszych zespołów i solistów, którzy zostaną zaproszeni do Finału Konkursu, czyli publicznego występu w ramach 55. Jazz nad Odrą we Wrocławiu, w dniach 26-27 kwietnia 2019r.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia do udziału w konkursie, bez konieczności przedstawienia nagrań, laureatów innych polskich konkursów jazzowych.
 8. Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej podana zostanie do publicznej wiadomości do 08.04.2019r. na stronie internetowej www.jazznadodra.pl.
 9. Zasady i kolejność występu w konkursie organizatorzy ustalą indywidualnie z zakwalifikowanymi artystami.
 10. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa zespołu w konkursie jest wymóg, by co najmniej połowa składu wykonawców posiadała polskie obywatelstwo.
 11. W kategorii solistycznej oceniani będą wszyscy spełniający kryterium wiekowe wykonawcy w składzie zakwalifikowanego zespołu oraz muzycy zakwalifikowani indywidualnie.
 12. Oceniany przez Jury występ konkursowy nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Jury ma prawo przerwania występu uczestnika konkursu w przypadku przekroczenia limitu czasowego. Po każdym występie Jury przekazuje wykonawcom swoje uwagi.
 13. Ogłoszenie werdyktu Jury, rozdanie nagród nastąpi w dniu 28.04.2019r. podczas koncertu festiwalowego.
 14. Nagrodą Główną Festiwalu (25 000 złotych), ufundowaną przez Prezydenta Wrocławia, jest Grand Prix – Indywidualność Jazzowa Roku 2019, przyznawana przez Jury Festiwalu.
 15. Ponadto Jury przyzna nagrody tytularne dla wyróżnionych zespołów, solistów, muzyków indywidualnych lub kompozycji. Przy czym w tym przypadku Jury może przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe i pieniężne. Jury ma prawo do swobodnego podziału nagród, a jego werdykt jest ostateczny.
 16. Wysokość nagród zostanie podana przez Jury w werdykcie.
 17. Uczestnikom finałowego konkursu zapewnia się: nagłośnienie i obsługę techniczną, grand touch i typowy backline, zakwaterowanie i obiadokolację w czasie trwania Finału Konkursu- wyłącznie jego uczestnikom (nie osobom towarzyszącym), a także bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu.
 18. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.
 19. Poza występem konkursowym uczestnicy zobowiązują się do jednego dodatkowego, nieodpłatnego występu podczas plenerowego festiwalowego pikniku jazzowego w dniach 26-28.04.2019. Ponadto mogą wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów – gwiazdy Festiwalu.
 20. Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom Festiwalu nieodpłatnie praw do ewentualnych transmisji i rejestracji radiowych i telewizyjnych oraz wykorzystania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych Festiwalu JnO. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie swoich występów do celów archiwalnych i promocyjnych.
 21. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w Regulaminie. Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się u Organizatorów, jak również na stronie www.jazznadodra.pl.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

55.Jazz nad Odrą Festiwal – Konkurs
Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8b
50-067 Wrocław

Regulamin konkursu dostępny jest: TUTAJ

Karta zgłoszeniowa do pobrania: TUTAJ

Dodatkowe informacje – tel. 508 492 028,

email: konkursjno@strefakultury.pl