Konkurs

Strefa Kultury Wrocław oraz Międzynarodowa Fundacja „Jazz nad Odrą” zapraszają do udziału w jednym z najbardziej prestiżowych i najstarszych konkursów jazzowych w Polsce – konkursie na Indywidualność Jazzową im. Wojtka Siwka 2024.   

  

Zasady udziału w konkursie:  

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział artyści wykonawcy: zespoły, muzycy: instrumentaliści i wokaliści, którzy spełniają następujące kryteria:

  • do 18 marca 2024 r. nie przekroczyli wieku 30 lat,
  • nie są laureatami Grand Prix ani laureatami nagród indywidualnych Jazzu nad Odrą w latach poprzednich, przy czym zastrzeżenie to dotyczy również członków zespołu – laureata Grand Prix, w tym występujących w ramach zgłoszenia do konkursu w ramach 60. Jazz nad Odrą jako członkowie innego zespołu,
  • co najmniej połowa składu wykonawców posiada polskie obywatelstwo, przy czym zakazuje się zgłaszania się do konkursu pojedynczym muzykom jednocześnie w ramach kilku zgłoszeń, w różnych składach zespołów. Osoby takie muszą dokonać wyboru i zgłosić się w ramach jednego zespołu, pod rygorem odrzucenia wszystkich wniosków wymieniających w składzie zespołu taką osobę.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną festiwalu  nagrania artystycznego wykonania uczestnika na CD (inne nośniki nie będą kwalifikowane) lub drogą elektroniczną w formacie wave lub mp3, w tym wybranych przez uczestnika 3 utworów z czasem do około 20 minut, przy czym jeden z tych utworów musi być oparty na formie: rhythm changes lub blues. Do nagrania należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, zgodnie z udostępnionym przez organizatora wzorem oraz zdjęcia lub zdjęcie wraz z notką biograficzną (w wersji elektronicznej).

3. W składzie zespołu zakwalifikowanego do finału konkursu może nastąpić zamiana tylko jednego z muzyków w porównaniu ze składem przedstawionym w zgłoszeniu i na nagraniu, przy czym nie stanowi naruszenia powyższych zapisów regulaminu zastąpienie więcej niż jednego członka zespołu składu zakwalifikowanego do finału konkursu innym w porównaniu ze składem przedstawionym w zgłoszeniu  i na nagraniu, w sytuacji, gdy następuje ono z przyczyn losowych.

4. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym należy przesłać na adres siedziby organizatora lub w formie elektronicznej na adres mailowy organizatora: konkursjno@strefakultury.pl z dopiskiem „OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ im. Wojtka Siwka” w formacie doc, docx, pdf lub jpg i wave lub mp3. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik obowiązany jest do złożenia wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez wszystkich członków zespołu, stanowiącej załącznik do regulaminu. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej formularze i dokumenty zawierające podpisy wnioskodawców i członków zespołu winny zostać załączone w formie skanu dokumentu.

Karta zgłoszenia: POBIERZ

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest: TUTAJ

5. Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2024 r. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki lub wpływu na serwer organizatora wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie.

6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna dokona wyłonienia finalistów, którzy o wyborze zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 04.04.2024.

7. Finał konkursu będzie miał miejsce w ramach koncertu, który odbędzie się w dniu 23.04.2024 r. w sali wskazanej przez organizatora, zgodnie z programem 60. Jazz nad Odrą we Wrocławiu, w ramach koncertu, w trakcie którego finaliści będą mieli prawo do publicznego występu. Decyzją organizatora może zostać zorganizowany on line lub odwołany, w szczególności o ile jego realizacja z udziałem publiczności nie będzie możliwa z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. ze względów bezpieczeństwa lub ochrony zdrowia.

8. Zasady i kolejność występu w konkursie organizatorzy ustalą indywidualnie z zakwalifikowanymi artystami.

9. Oceniany przez Jury występ konkursowy nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Jury ma prawo przerwania występu uczestnika konkursu w przypadku przekroczenia limitu czasowego.

10. Ogłoszenie werdyktu Jury i rozdanie nagród nastąpi w dniu 23.04.2024 r. podczas koncertu odbywającego się w ramach 60. Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Laureat Grand Prix konkursu na Indywidualność Jazzową im. Wojtka Siwka 2024 zobowiązany jest ponadto do występu o czasie trwania około 40 minut, podczas koncertu Laureata Grand Prix konkursu na Indywidualność Jazzową im. Wojtka Siwka 2024 w dniu 24.04.2024 odbywającego się w ramach 60. edycji festiwalu Jazz nad Odrą, o ile organizator nie postanowi inaczej. Za udział w tym koncercie nie przysługuje wynagrodzenie – jest ono objęte nagrodą konkursową.

11. Grand Prix konkursu na Indywidualność Jazzową im. Wojtka Siwka 2024 przyznawana przez Jury festiwalu, a ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia wynosi 25 000 zł.

12. Ponadto Jury przyzna nagrody tytularne dla wyróżnionych zespołów lub ich członków, lub kompozycji, przy czym Jury może przyznać dodatkowe nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Jury ma prawo do swobodnego podziału nagród pieniężnych i przydziału nagród innych niż Grand Prix.

13. Wysokość nagród zostanie podana przez Jury w werdykcie.

14. Uczestnikom finału zapewnia się: nagłośnienie i obsługę techniczną, oraz typowy backline w postaci zestawu perkusyjnego, 2 wzmacniaczy i Gran Touch i zakwaterowanie w czasie trwania finału konkursu – wyłącznie jego uczestnikom (nie osobom towarzyszącym), a także bezpłatny wstęp na koncerty festiwalu, w miarę dostępności miejsc, którymi dysponuje organizator.15. Organizator zastrzega, że nie jest możliwy występ z nagranym podkładem (dopuszczalne jest użycie efektów odtwarzanych z komputera oraz stosowanie loop-maszyn).

15. Organizator zastrzega, że nie jest możliwy występ z nagranym podkładem (dopuszczalne jest użycie efektów odtwarzanych z komputera oraz stosowanie loop-maszyn).

16. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.

17. Na wniosek organizatora, uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów – gwiazdy festiwalu. Za udział w tych imprezach nie przysługuje wynagrodzenie. Warsztaty decyzją organizatora mogą zostać zorganizowane on line lub odwołane, w szczególności o ile ich realizacja z udziałem publiczności nie będzie możliwa z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. ze względów bezpieczeństwa lub ochrony zdrowia.

18. Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom festiwalu nieodpłatnie praw do ewentualnych transmisji i rejestracji radiowych i telewizyjnych oraz wykorzystania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych festiwalu Jazz nad Odrą. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie swoich występów do celów archiwalnych i promocyjnych.

19. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w regulaminie. Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się u organizatorów i jest dostępny: TUTAJ

20. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, w szczególności w przypadkach, gdy realizacja konkursu na zasadach w nim określonych jest utrudniona lub niemożliwa z przyczyn od organizatora niezależnych. W szczególności powyższe dotyczy przypadku ograniczenia możliwości przeprowadzenia konkursu lub festiwalu w związku z wprowadzeniem przepisów ograniczających działalność organizatora w tej sferze przez przepisy, np. ze względów bezpieczeństwa lub ochrony zdrowia.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

60. Jazz nad Odrą – Konkurs

OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ im. Wojtka Siwka

Strefa Kultury Wrocław

ul. Ruska 46A wejście B lok.203

50-079 Wrocław

Dodatkowe informacje – Wioletta Kanczewska, tel.: +48 508 492 030, email: konkursjno@strefakultury.pl