Regulamin

Strefa Kultury Wrocław oraz Międzynarodowa Fundacja „Jazz nad Odrą” zapraszają do udziału w jednym z najbardziej prestiżowych i najstarszych konkursów jazzowych w Polsce – konkursie na Indywidualność Jazzową 2021.

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział zespoły, muzycy – instrumentaliści i wokaliści, którzy spełniają następujące kryteria:
• do 15 czerwca 2021 r. nie przekroczyli wieku 35 lat;
nie są laureatami Grand Prix Jazzu nad Odrą w latach poprzednich, przy czym zastrzeżenie to dotyczy również członków zespołu – laureata tej nagrody, w tym występujących w ramach zgłoszenia do konkursu w ramach 57. Jazz nad Odrą jako członkowie innego zespołu;
• lider/solista (obowiązkowo) oraz co najmniej połowa pozostałego poza liderem/solistą składu wykonawców posiada polskie obywatelstwo.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie do oceny przez komisję kwalifikacyjną festiwalu 20–30 minutowego materiału muzycznego na CD (inne nośniki nie będą kwalifikowane) lub drogą elektroniczną w formacie wave lub mp3, w tym wybranej przez uczestnika interpretacji znanego standardu jazzowego, przy czym uczestnik nie ma obowiązku wykonania standardu jazzowego w ramach repertuaru wykonywanego podczas finału konkursu. Do nagrania należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, zgodnie z udostępnionym przez organizatora wzorem.

3. Prosimy również o zdjęcia wraz z notką biograficzną (w wersji elektronicznej).

4. W składzie zespołu zakwalifikowanego do finału konkursu może nastąpić zamiana tylko jednego z muzyków w porównaniu ze składem przedstawionym w zgłoszeniu i na nagraniu, przy czym nie stanowi naruszenia powyższych zapisów regulaminu zastąpienie więcej niż jednego członka zespołu składu zakwalifikowanego do finału konkursu innym, w porównaniu ze składem przedstawionym w zgłoszeniu i na nagraniu, w sytuacji, gdy następuje ono z przyczyn losowych. W przypadku zakwalifikowanego solisty, skład sekcji towarzyszącej jest dowolny.

5. Zgłoszenie wraz z materiałem muzycznym należy przesłać na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres mailowy organizatora: konkursjno@strefakultury.pl z dopiskiem „OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ” w formacie doc, docx, pdf lub jpg i wave lub mp3. Wraz ze zgłoszeniem Uczestnik obowiązany jest do złożenia wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez wszystkich członków zespołu, stanowiącej załącznik do regulaminu (do pobrania tutaj). W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej formularze i dokumenty zawierające podpisy wnioskodawców i członków zespołu winny zostać załączone w formie skanu dokumentu.

6. Zgłoszenie musi wpłynąć do siedziby organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2021 r. Datą zgłoszenia jest data doręczenia przesyłki lub wpływu na serwer organizatora wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie.

7. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja kwalifikacyjna wybierze 6 (8) najciekawszych zespołów i solistów, którzy zostaną zaproszeni do finału konkursu, który odbędzie się w terminie 17-18.09.2021 r. w sali wskazanej przez organizatora, zgodnie z programem 57. Jazz nad Odrą we Wrocławiu, w ramach koncertu, w trakcie którego finaliści będą mieli prawo do publicznego występu. Koncert decyzją organizatora może zostać zorganizowany on-line lub odwołany, w szczególności o ile jego realizacja z udziałem publiczności nie będzie możliwa z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią COVID – 19.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia do udziału w konkursie, bez konieczności przedstawienia nagrań, laureatów innych polskich konkursów jazzowych, o ile spełniają pozostałe kryteria udziału w konkursie.

9. Informacja o wynikach posiedzenia komisji kwalifikacyjnej podana zostanie do publicznej wiadomości do 30.06.2021 r. na stronie internetowej www.jazznadodra.pl.

10. Zasady i kolejność występu w konkursie organizatorzy ustalą indywidualnie z zakwalifikowanymi artystami.

11. Oceniany przez jury występ konkursowy nie powinien trwać dłużej niż 20 minut. Jury ma prawo przerwania występu uczestnika konkursu w przypadku przekroczenia limitu czasowego.

12. Ogłoszenie werdyktu jury i rozdanie nagród nastąpi 19.09.2021 r. podczas koncertu finałowego odbywającego się w ramach 57. Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Laureat Grand Prix – Indywidualność Jazzowa 2021 zobowiązany jest ponadto do występu, trwającego nie krócej niż 40 minut, podczas tego koncertu festiwalowego, o ile organizator nie postanowi inaczej. Za udział w tym koncercie nie przysługuje wynagrodzenie – jest ono objęte nagrodą konkursową.

13. Grand Prix – Indywidualność Jazzowa 2021 przyznawana przez jury festiwalu, a ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia wynosi 25 ooo zł.

14. Ponadto jury przyzna nagrody tytularne dla wyróżnionych zespołów, solistów, muzyków indywidualnych lub kompozycji, przy czym jury może przyznać dodatkowe nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Jury ma prawo do swobodnego podziału nagród pieniężnych i przydziału nagród innych niż Grand Prix.

15. Wysokość nagród zostanie podana przez jury w werdykcie.

16. Uczestnikom finału zapewnia się: nagłośnienie i obsługę techniczną, Gran Touch i typowy backline, zakwaterowanie i obiadokolację w czasie trwania finału konkursu – wyłącznie jego uczestnikom (nie osobom towarzyszącym), a także bezpłatny wstęp na koncerty festiwalu, w miarę dostępności miejsc, którymi dysponuje organizator.

17. Organizator zastrzega, że nie jest możliwy występ z nagranym podkładem (dopuszczalne jest użycie efektów odtwarzanych z komputera oraz stosowanie loop-maszyn).

18. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.

19. Poza występem konkursowym uczestnicy zobowiązują się do jednego dodatkowego, nieodpłatnego występu, trwającego nie krócej niż 40 minut podczas wydarzenia festiwalowego wskazanego przez organizatorów w dniach 17-19.09.2021 r. Ponadto na wniosek organizatora, wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów – gwiazdy festiwalu. Za udział w tych imprezach nie przysługuje wynagrodzenie. Zarówno koncert, jak i warsztaty decyzją organizatora mogą zostać zorganizowane on-line lub odwołane, w szczególności o ile ich realizacja z udziałem publiczności nie będzie możliwa z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią COVID – 19.

20. Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom festiwalu nieodpłatnie praw do ewentualnych transmisji i rejestracji radiowych i telewizyjnych oraz wykorzystania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamowych festiwalu Jazz nad Odrą. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie swoich występów do celów archiwalnych i promocyjnych.

21. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w regulaminie. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się u Organizatorów i jest dostępny na stronie www.jazznadodra.pl.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, w szczególności w przypadkach, gdy realizacja konkursu na zasadach w nim określonych jest utrudniona lub niemożliwa z przyczyn od Organizatora niezależnych. W szczególności powyższe dotyczy przypadku ograniczenia możliwości przeprowadzenia konkursu lub festiwalu w związku z powstaniem epidemii COVID – 19 i wprowadzeniem przepisów ograniczających działalność organizatora w tej sferze.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

57. Jazz nad Odrą – konkurs
OTWARTY KONKURS NA INDYWIDUALNOŚĆ JAZZOWĄ
Strefa Kultury Wrocław,
ul. Świdnicka 8b,
50-067 Wrocław

Powyżej podano podstawowe informacje o konkursie.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest: TUTAJ

 

 

 

Dodatkowe informacje: Wioletta Kanczewska, tel. 508 492 030, email: konkursjno@strefakultury.pl